Loading…

Köp - och allmänna Villkor

Köp - och allmänna Villkor

Köpvillkor

Allmänt

Helsingborg Arena och Scen AB, org. nr 556870-7607 (nedan HASAB) säljer biljetter till egna produktioner i egenskap av arrangör och som förmedlare av evenemang arrangerandes av externa arrangörer. De externa arrangörerna avgör vilka specifika villkor som gäller för deras evenemang och kan avvika från nedanstående villkor. Vid genomfört köp godkänner du både HASABS villkor likväl som arrangörens villkor. Namn och kontaktuppgifter till arrangör anges i kalendariet på respektive evenemang.

Villkor för biljettköp

Vid bokning av biljetter kan kund ångra bokningen fram till dess att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av biljetter till evenemang, och kund är därmed bunden av sitt köp när betalning har skett. Kund är själv ansvarig för att användar-ID och lösenord hålls hemligt så att köpt biljett inte hamnar hos fel person.

Service- och distributionsavgifter

Utöver biljettpriset kan det till vissa evenemang tillkomma en serviceavgift och i vissa fall även en distributionsavgift och/eller leveransavgift. Serviceavgiften och distributionsavgift och/eller leveransavgift återbetalas ej vid eventuellt återköp av biljett. Serviceavgiften och distributionsavgift och/eller leveransavgift framgår alltid på biljetten.

Personligt bruk

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Biljetter får inte inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte, samt inte heller erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftlig medgivande från HASAB och/eller den ansvariga arrangören. Om ett evenemang har restriktioner gällande antal biljetter per köp och/eller kund får angivet maxantal ej överskridas.

Köp som strider mot uppsatta villkor

HASAB förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan makulera bokning eller köp samt med omedelbar verkan stänga av ett eventuellt kundkonto vid de fall kund inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv. Detta gäller även om kund i övrigt bryter mot eller försöker kringgå HASABs villkor som gäller vid biljettköp, exempelvis om kund överskrider sådan maxgräns som beskrivs ovan, eller köper biljetter för kommersiellt bruk. Vid makuleringar i enlighet med ovan nämnda skäl återbetalas ej erlagd serviceavgift eller eventuella distributionsavgifter och/eller leveransavgifter. HASAB kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris.

Inställda eller flyttade evenemang

Vid inställt eller flyttat evenemang kontaktas alla kunder som köpt biljett till berört evenemang av HASAB med information om detta. Det är därför viktigt att kund uppger korrekta kontaktuppgifter vid biljettköp, annars kan HASAB inte kontakta dig. Ett evenemang anses vara inställt om det inte alls genomförs. Ändringar i program, datum, delvis genomfört eller liknande utgör inte ett inställt evenemang. Vid inställt eller flyttat evenemang återbetalas ej serviceavgifter och/eller distributionsavgifter.

Programändringar

HASAB förbehåller sig rätten att ändra program och medverkande i händelse av sjukdom eller annan händelse utanför HASABs och/eller annan arrangörs kontroll. HASAB har ingen skyldighet att meddela programändring i förväg, men kommer i möjligaste mån att synliggöra sådan information på aktuell hemsida och/eller via ett digitalt utskick.

Återbetalning

HASAB gör återköp av biljetten för alla egna produktioner som ställs in. Om köpet är gjort via webbplatsen och kund innehar kundkonto ske återbetalningen automatiskt till samma konto som köpet är gjort med. Om köpet är gjort helt eller delvis med ett presentkort ska kunde senast tre (3) månader från evenemangsdatumet meddela HASAB sitt krav på anspråk om återbetalning eftersom återbetalningen inte kan ske automatiskt. Anspråk som kommer HASAB tillhanda efter att denna tid gått ut ger ej kund rätt till återbetalning.

I de fall HASAB agerar förmedlare åt extern arrangör gäller arrangörens villkor för återbetalning.

Möjlighet till byte av biljett

För HASABs egna produktioner kan du byta din biljett till annat arrangemang om du fått förhinder. Dock måste bytet ske senast en (1) dag före evenemanget. Om du byter din biljett till en dyrare biljett betalar du mellanskillnaden i samband med bytet. Om du byter din biljett till en billigare biljett får du inte tillbaka mellanskillnaden. En administrativ avgift om trettio (30) kronor per biljett tas ut vid byte av biljett. Max två (2) byten per biljett kan göras.

Force majeure

De allmänna villkoren vid biljettköp gäller med reservation för omständigheter bestående av Force Majeure, såsom är utanför HASABs kontroll. Till detta räknas exempelvis, men begränsas ej till, krig, eldsvåda, explosion, konflikt, militärinkallelse, upplopp, strejk, lockout eller annan arbetsinställelse eller andra omständigheter varöver HASAB ej råder.

Allmänna villkor

Konto

Kund är själv ansvarig för att användar-ID och lösenord hålls hemligt. Kund är själv ansvarig för att kontrollera att all personlig information som getts vid skapande av konto är korrekt och uppdateras vid förändringar. HASAB kontrollerar ej denna information och ansvarar ej för att den är korrekt.

Personuppgifter

Behandlingen av kunds personuppgifter regleras av den vid var tid gällande integritetspolicyn som finns att tillgå på aktuell hemsida.

Bokningar

Kund ansvarar själv för att bokning stämmer avseende rätt evenemang, rätt antal biljetter, rätt arena etc., samt att biljett kommit kund tillhanda i god tid innan evenemanget startar.

Immateriella rättigheter

Immateriella rättigheter gäller för Besökare av hemsidan. HASAB äger och/eller licenserar rättigheten till det arrangörs- och arrangemangsspecifikt material (till exempel arrangemangsinformation och bilder) som finns på hemsidan. Besökare och kunder av hemsidan äger ej rätten, helt eller delvis, att på något sätt använda, kopiera, reproducera, bearbetas, spara, flytta, vidaresända, distribuera eller publicera något material som är kopplat till hemsidan (inklusive text, bilder, grafik, fotografier, varumärken, filmer, elektroniska dokument, ljud, databaser och kod). Det är inte tillåtet att använda varumärken och/eller logotyper kopplade till HASAB utan skriftlig medgivande.

Rätten till ändringar

HASAB förbehåller sig rätten att, från tid till annan, ändra dessa Köp- och allmänna Villkor utan att på förhand meddela dig som Kund om förändringarna i fråga. De Köp- och allmänna Villkoren som finns publicerade på webbplatsen vid den tidpunkt då du gör din beställning kommer dock att gälla avseende din beställning. Om Köp- och allmänna Villkor förändras efter det att du har lagt din beställning gäller de Köp- och allmänna Villkor som var publicerade vid tidpunkten för din beställning för samtliga ärenden avseende din beställning.

Tredjepartshemsidor

Webbplatsen innehåller länkar till webbsidor som underhålls av tredjepart. På, och i samband med användandet av, dessa webbsidor tillämpas villkor som sammanställts av tredjepart. HASAB ansvarar inte för webbsidor som underhålls av tredjepart, eller innehåll på dessa webbsidor.

Överträdelse av villkoren

Överträdelse av dessa villkor kan leda till rättsliga åtgärder och eventuellt skadestånd och/eller juridiskt ansvar. Om en besökare eller kund bryter mot dessa villkor kan denne förlora tillgången till hemsidan och biljettjänsten. HASAB har även rätt att makulera bokningar genom biljettjänsten om kund har lämnat vilseledande personuppgifter eller om kund bryter mot eller kringgår de allmänna villkoren.

Tillämplig lag

Svensk rätt tillämpas på dessa allmänna villkor.